De Klimroos stelt de zorg voor élk kind centraal. Wij houden steeds rekening met verschillen tussen kinderen en stemmen het onderwijs af op hun mogelijkheden. Wij waarderen de diversiteit van onze leerlingenpopulatie om onbevooroordeeld tegemoet te komen aan ieders behoeften.

"Groei hier op jouw manier!”

Ons zorgbeleid situeert zich binnen 4 begeleidingsdomeinen:

 • Leren en studeren
 • Onderwijsloopbaanbegeleiding
 • Psychisch en sociaal functioneren
 • Preventieve gezondheidszorg

Leren en studeren

Om een optimale ontwikkeling aangepast aan ieders talent en competenties te realiseren, bieden wij een geïntegreerd zorgwerking aan vertrekkende vanuit het zorgcontinuüm.

De volledige visietekst kan je onder downloaden. Hieronder vatten we kort samen:

De Klimroos biedt een brede basiszorg aan. Dit is wat alle leerlingen nodig hebben om zich te kunnen ontplooien en gebruik te kunnen maken van hun talenten en mogelijkheden. De school biedt voor alle leerlingen dezelfde brede basiszorg aan met aandacht voor de noden van elke leerling. Binnen de brede basiszorg bieden wij aan:

 • klasoverschrijdende projecten tussen kleuter- en lagere school
 • het gebruik van een professionele methode rond sociale vaardigheden zowel voor de kleuterschool als voor de lagere school
 • gevoelskoffer
 • speelouders
 • leesouders
 • vriendschapsweek
 • binnenklasdifferentiatie
 • zwip (zelfstandig werken is plezant)
 • methodes met een remediërings-, uitdiepings- en verbredingsaanbod

Wat als een leerling meer nodig heeft om te leren? De school beslist dan samen met ouders om over te stappen naar verhoogde zorg. De leerkracht bekijkt samen met de zorgcoördinator en in overleg met leerling en ouders wat we kunnen bieden zodat de gestelde leerdoelen toch bereikt kunnen worden. Binnen de verhoogde zorg bieden wij tal van maatregelen aan, zowel voor kinderen met leerproblemen, als voor kinderen die versneld leren

 • werken met laptop
 • Klimklas voor kinderen die nood hebben aan extra uitdaging
 • gebruik van extra materialen: koptelefoon, studdy buddy, hulpkaarten,…
 • maatregelen op maat van het kind: aangepast huiswerk, werkblaadjes of toetsen,…

Wat als extra zorg op school niet voldoende is voor een leerling?  De zorgcoördinator vraagt dan aan de ouders toestemming om de hulp van het CLB in te schakelen. Het CLB-team gaat samen met de school en de ouders op zoek naar externe hulp, uitbreiding van zorg. Het doel is om een beter zicht te krijgen op het functioneren van het kind  binnen zijn context en het schoolaanbod nog beter af te stemmen op de zorgvraag van de leerling. De maatregelen zijn divers en afhankelijk van kind tot kind en zijn erop gericht om op lange termijn het gemeenschappelijk curriculum te kunnen blijven volgen.

Sommige leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Deze leerlingen hebben langdurige problemen om het gemeenschappelijk curriculum te volgen. Voor hen schakelen we over naar een individueel aangepast curriculum (IAC), dit wil zeggen dat leerdoelen op maat van de leerling worden opgesteld.

Wij geloven in de kracht van preventief werken en remediëring waardoor mogelijke ontwikkelings- en/of leerachterstanden tijdig opgespoord en opgevangen worden. Centraal staat hierbij de klasleerkracht, die als eerste aanspreekpunt geldt voor alle zorgvragen.

Elk kind zorg op maat bieden, is echter een teamopdracht!  In de Klimroos plannen wij elk schooljaar standaard twee overlegmomenten voor elke leerling van onze school. Tijdens dit overleg maken klasleerkracht en zorgteam eventuele afspraken voor het verdere traject van de leerling. Het zorgteam volgt dit op en samen met de klasleerkracht sturen we bij waar nodig.

Daarnaast houden wij een start-, tussentijds- en eindoverleg voor die kinderen die zich binnen verhoogde en/of uitbreiding van zorg bevinden. Op deze manier brengen wij de evolutie van het kind in kaart en kunnen wij kort op de bal spelen.

De zorgcoördinator leidt dit alles in goede banen, volgt elk zorgdossier nauw op en zorgt voor een goede overdracht van leerjaar naar leerjaar.

Onderwijsloopbaanbegeleiding

Het ganse klimroosteam zorgt samen met de ouders en eventuele hulpverleners en externen voor een vlotte schoolvoortgang. Dit gebeurt tijdens het leer- en ontwikkelingsproces dat plaats vindt binnen een krachtige onderwijsleeromgeving. Daarbij houden we rekening met ieders persoonlijke en contextuele aspecten en stuurt De Klimroos erop aan dat de leerling zijn talenten, capaciteiten, attitudes, waarden en interesses zo goed mogelijk ontplooit.

De volledige visietekst kan je onderaan downloaden.

Psychisch en sociaal functioneren

Welbevinden is het zich thuis voelen, het zichzelf kunnen zijn, het zich emotioneel veilig voelen, het met volle teugen genieten wat zich uit in spontaneïteit, vitaliteit en innerlijke rust. Ook hier gaat de Klimroos preventief te werk en dit binnen volgende domeinen:

 • Sociale vaardigheden: We werken proactief met sociale vaardigheden en gedrag met als doel alle leerlingen vaardiger te maken in de omgang én communicatie met elkaar.
 • Vriendschapsbeleid: We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed voelt op school. Daarom wordt pestgedrag niet getolereerd. In eerste instantie zorgen we er samen voor dat kinderen in deze situaties op een gezonde manier voor zichzelf leren opkomen.
 • Speelplaatsbeleid: Via duidelijke regels en afspraken en binnen een gevarieerd spelaanbod bewaken we het sociaal-emotioneel welbevinden van ieder kind.

De volledige visieteksten kan je onderaan downloaden. 

Preventieve gezondheidszorg

De Klimroos heeft in samenwerking met de ouders een structureel gezondheidskader uitgebouwd met als doel de gezondheid, groei en ontwikkeling van onze leerlingen te bevorderen en te beschermen. We hebben hierbij samen school- en klasafspraken binnen zes domeinen van gezondheid:

 • voeding
 • ziekte
 • socio-emotioneel welbevinden
 • preventie
 • beweging
 • seksuele beleving

Hierin is ook een taak voor het CLB weggelegd. Samen met ons zijn zij verantwoordelijk voor het opvolgen van het groei- en ontwikkelingsproces van elk kind zodat eventuele risicofactoren, signalen, symptomen van gezondheids- en ontwikkelproblemen tijdig kunnen worden opgespoord.

De volledige visietekst alsook het gezondheidskader kan je onderaan downloaden.

Onderwijs op maat

Openingsuren & contact

De Klimroos

adres
Professor Scharpélaan 473130 Betekom
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 56 36 75
Fax fax
GSM 0496 90 73 04
e-mail
deklimroos@begijnendijk.be